Utforsk mulighetene! Kurs og rådgivning som gir deg kunnskapen du trenger for en tryggere arbeidsplass..

Kurs

HMS og verneombud

Disse lovpålagte kursene for ledere og verneombud gir deg en grundig opplæring i HMS, med fokus på rollen og ansvaret til arbeidsgiver, arbeidstaker, verneombud, hovedverneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg. Gjennom en kombinasjon av forelesninger, gruppediskusjoner, og praktiske øvelser, vil du få nødvendig kunnskap og kompetanse i å kartlegge, vurdere og håndtere risikoer på arbeidsplassen. Gjennomføringsplanen beskriver innholdet i kurset dag for dag, og gir deg på den måten en mulighet til å velge riktig HMS kurs.

 • Grunnleggende krav til et godt arbeidsmiljø: Helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, tilstrekkelig sikkerhet mot fysisk og psykisk skade, legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet, skape et godt ytringsklima og bidra til et inkluderende arbeidsliv.
 • Arbeidsgivers ansvar og plikter: Gjennomgang av relevante lover, forskrifter og retningslinjer. Først og fremst Arbeidsmiljøloven kapitlene 1 til 10.
 • Viktigheten av rolleavklaring: De sentrale aktørene i HMS arbeidet er arbeidsgiver, arbeidstaker, verneombud, hovedverneombud, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og bedriftshelsetjeneste. Rolleavklaring er nødvendig for å forstå den myndighet og det ansvar som påhviler de sentrale HMS aktørene. Arbeidsmiljøloven skiller disse fra hverandre med beskrivende nøkkelord. Se illustrasjon på LinkedIn.

Dag 1


Dag 2


 • Krav til kompetanseområder: ansvar, plikter og myndighet i å ivareta arbeidstakernes sikkerhet og helse som stilles til et verneombud, hovedverneombud eller medlemmer av arbeidsmiljøutvalg.

 • Fysiske, organisatoriske og psykososiale tiltak: eliminere eller redusere risikoen for ulykker, skader og helseproblemer på arbeidsplassen.
 • Trivsel og psykososiale forhold:  tilrettelegging for god kommunikasjon som ivaretar arbeidstakeres integritet og verdighet, som eliminerer kritikkverdige forhold. Videoer, inspirasjon og innsikt hentes fra Idébanken og Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).
 • Risikovurdering: analysere virkningen av usikkerhet, som kan innebære at en fare representere både en negativ og positiv risiko.

 • Arbeidsmiljømulighet:  vurdere omstendigheter som kan føre til forbedring av arbeidsmiljøprestasjon, f.eks nytt arbeidsutstyr som gir redusert støyeksponeringen.

 • Internkontrollforskriften: en veiviser på åtte punkter som hjelper en virksomhet i å kartlegge, vurdere og dokumentere risikoer på arbeidsplassen. (HMS sirkelen med internkontrollforskriften og det systematiske HMS arbeidet illustrert på LinkedIn)
 • Forebygging av ulykker og skader:

  Korrigerende tiltak som fjerner bakenforliggende årsaker til et avvik eller en hendelse for å hindre gjentakelse.

Dag 3


Dag 4


 • Gjennomgang av kontroll- /tiltaks-hierarkiet:

  (1) Fjerne/eliminere faren.

  (2) Erstatte farlige stoffer, produksjonsmetoder ol. med mindre farlige prosesser, operasjoner, materialer eller utstyr. 

  (3) Tekniske barrierer og organisering av arbeidet.

  (4) Administrative eller organisatoriske  barrierer, inkludert opplæring.

  (5) Egnet personlig verneutstyr.

 • Bruk av software: Instruksjon, øvelse og opplæring i verktøyene Arbeidsmiljøportalen, En Bra Dag På Jobb og Arbeidsmiljøhjelpen.

 • Skriftlig oppgave: Innleveringsfrist
  én - 1 - uke etter fullført kurs.

 • Internkontroll: Gjennomgang av bedriftens HMS-system og rutiner for internkontroll gjeldende for eget verneområde.

 • Vernerunde: Gjennomføre en vernerunde på eget verneområde. Gjennomføres sammen med leder.

Dag 5


Hvor kan man hente effekt av HMS investeringer?

Økt

produktivitet

 • Redusert sykefravær
 • Økt engasjement
 • Økt motivasjon
 • Færre feil

Reduserte kostnader

 • Færre ulykker
 • Redusert bruk av vikar
 • Mindre opplæring
 • Mindre overtid

Bedre

omdømme 

 • Fornøyde kunder

 • Økt salg

 • Lettere rekruttering

Hvordan utvikle arbeidsplassen

og få et lavt sykefravær?

Medvirkning og utvikling:


 • De ansatte er med forbedrer og utvikler produktene
 • Det er lov å komme med ideer
 • De deler på kunnskap
 • De er smidige og finner løsninger sammen
 • De har åpne dører – det er lav terskel for å si i fra
 • De har et godt partssamarbeid
Medvirkning og utvikling
Tilrettelegging og sykefravær

Tilrettelegging og sykefravær:


 • De forsøker å fange opp ansatte før de blir sykmeldt
 • De er gode til å tilrettelegge ved sykdom
 • De har tett dialog med de som er sykmeldt
 • De har en standard på oppfølging av sykefravær som alle kjenner til
unsplash