Utforsk mulighetene! Kurs og rådgivning som gir deg kunnskapen du trenger for en tryggere arbeidsplass..

Kurs

Utvikle din presentasjonsteknikk

Hvilket mål har du for din presentasjon? En god presentasjon handler ikke bare om å lære visse fakta, men at tilhørerne blir motivert til å gjøre en forandring. For å lykkes med en slik undervisning må tilhørerne være klar over hva de egentlig mener. Hva de føler innerst inne. Derfor bør du i din presentasjon oppfordre tilhørerne til å analysere sine motiver og granske sine innerste tanker og følelser.

Dag 1

RETORISKE VIRKEMIDLER: Språkbilder og metaforer. Eksempler og anekdoter. Vil den bli forstått? God bruk av spørsmål. Som en overgang til viktige tanker. For å resonnere over et emne. God bruk av visuelle hjelpemidler.

INNLEDNING OG AVSLUTNING SOM ENGASJERER: Interessevekkende innledning. Hvordan du kan fange tilhørernes oppmerksomhet. Vis hvorfor emnet er viktig for tilhørerne. Måten du sier det på. God avslutning. Punkter du bør ha i tankene.

HVORDAN OVERBEVISE: Flytende uttale. Unoter du bør unngå. Hvordan du kan gjøre framskritt. Riktig betoning. Ting som kan skape problemer. Modulasjon. Tilpass styrken. Variere tempoet. Varier tonehøyden. Begeistring. Tenk på tilhørerne. Tilpasset presentasjonen. Gestikulasjon og mimikk.

LOGISK OG PRAKTISK: Analyse, utvalg og organisering. Inndeling i emnegrupper. Årsak og virkning. Kronologisk orden. Bruk bare relevante opplysninger. Hovedpunktene fremhevet. Repetisjon som huskes. Den praktiske nytten. Nyttig for tilhørerne. Hva som er nyttige opplysninger.

UTVIKLE DIN PRESENTASJONSTEKNIKK: Læring - endring av atferd. Anvendelse. Bruk kontraster

OVERVINNE NERVØSITET: Fysiske symptomer. Ta kontroll. Forbered deg godt. Øv, øv, øv og gjør det høyt.

SNAKK SOM DEG SELV: Tenk over fordelene. Unngå fallgruvene. Notater som hjelper. Øyekontakt.

KRAFTIGE KOMMUNIKASJONSMIDLER: Språk og ordvalg. Ord som er lett å forstå. Variasjon og nøyaktighet. Forståelig for andre. Nøyaktige uttalelser. Pausering. Pauser ved tegnsettingen. Pauser for å framheve.

Dag 2

«Public Speaking — As Listeners Like It!», sier: «Avslutningen av din tale skal, liksom enden av en blyant, være spisset til; den skal slutte med et poeng. . . . Den må gi svar på tilhørernes spørsmål: ’HVA SÅ?’ . . . I talens avslutning må du anbefale dine tilhørere å gjøre noe bestemt.»

Innledning

Innledningen din bør vekke interesse, få fram hvilket emne du skal snakke om, og vise hvorfor tilhørerne dine bør være interessert i det.

Vekk interesse


Velg et spørsmål, en uttalelse, et eksempel fra virkeligheten eller en nyhetssak som vil interessere tilhørerne dine.

Emnet ditt


Sørg for at innledningen gir et klart bilde av hva du skal snakke om, og hva som er formålet med talen eller presentasjonen din.

Hvorfor viktig


Tilpass det du sier, til de behovene tilhørerne har. Det bør være tydelig for dem at det som kommer fram, kan være til hjelp for dem personlig.

Naturlig måte å snakke på

Snakk på en naturlig og oppriktig måte som viser hva du føler for emnet og for tilhørerne dine.

Forbered deg godt


Fokuser på emnet og ikke på deg selv. Sørg for at de hovedtankene du vil formidle, står helt klart for deg. Uttrykk tankene med egne ord i stedet for bare å gjengi noe akkurat slik det står på trykk.

Snakk fra hjertet


Tenk over hvorfor tilhørerne dine trenger å høre emnet. Fokuser på dem. Da vil kroppsholdningen din, gestene dine og ansiktsuttrykket ditt formidle oppriktighet og vennlighet.

Se på tilhørerne


Ha passende øyekontakt med tilhørerne. Når du holder en tale, bør du se på én person om gangen i stedet for bare å la blikket gli fram og tilbake over hele forsamlingen.

Bruk av spørsmål

Still taktfulle spørsmål for å vekke interesse og holde på oppmerksomheten, for å hjelpe tilhørerne dine til å resonnere og for å framheve viktige punkter.

Hold  på oppmerksomheten


Vekk interesse og hold på oppmerksomheten. Still retoriske spørsmål som får tilhørerne til å svare inni seg, eller som gjør dem nysgjerrige.

Resonner over

et emne


Hjelp tilhørerne dine til å se logikken i et resonnement ved å bruke en spørsmåls-rekke som leder fram til en logisk konklusjon.


Framhev viktige punkter


Still et spennende spørsmål som overgang til en hovedtanke. Bruk repetisjonsspørsmål når du er ferdig med et hovedpunkt, eller når du avslutter talen eller presentasjonen.

Tydelig forklart

Det er ikke nok å bare lese noe og så gå videre til neste tanke. Sørg for at tilhørerne dine tydelig kan se forbindelsen mellom det du leser, og det poenget du vil ha fram.

Framhev nøkkelord


Etter at du har lest noe, bør du framheve de ordene som er direkte knyttet til poenget ditt. Det kan du gjøre enten ved å gjenta ordene eller ved å stille et spørsmål som får tilhørerne til å finne nøkkelordene.

Understrek poenget


Hvis du nevnte en konkret grunn til at du skulle lese noe, så forklar hvordan nøkkelordene i det du leser støtter det du ville framheve.

God forklaring


Unngå å kommentere detaljer som ikke har noen betydning for det poenget du ønsker å understreke. Basert på hva tilhørerne allerede vet om emnet, må du bestemme deg for hvor mye du skal forklare for at poenget med det du leser skal komme tydelig fram.

Korrekt og overbevisende

Bruk pålitelige opplysninger for å hjelpe tilhørerne dine til å komme fram til den riktige konklusjonen.

Bruk pålitelige kilder


Hvis du bruker vitenskapelige opplysninger, en nyhetssak, en opplevelse eller noe annet som støtter det poenget du vil ha fram, så sjekk på forhånd at kilden er til å stole på, og at informasjonen ikke er foreldet.

Bruk kildene

riktig


Sitater fra de valgte kilder og oppslagsverk må ikke tas ut av sin sammenheng, men brukes i harmoni med skribentens hensikt. Ikke overdriv når du nevner fakta og tall. Pass på at «noen mennesker» ikke blir «de fleste mennesker», at «noen ganger» ikke blir «alltid», og at «muligens» ikke blir «sannsynligvis».

Hjelp tilhørerne til å resonnere


Etter at du har lest noe eller sitert en kilde, kan du stille taktfulle spørsmål eller illustrere poenget for å hjelpe tilhørerne til å trekke konklusjonen selv.

Lærerike illustrasjoner og

visuelle hjelpemidler

Gjør undervisningen din bedre ved å bruke enkle illustrasjoner som appellerer til tilhørerne, og som kaster lys over viktige tanker. Bruk visuelle hjelpemidler på en slik måte at tilhørerne lettere kan forstå og huske viktige tanker.

Velg enkle illustrasjoner


Bruk små ting for å forklare store ting og enkle ting for å forklare vanskelige ting. Ikke ta med unødvendige detaljer som kompliserer illustrasjonen. Pass på at de forskjellige delene av illustrasjonen virkelig passer til det poenget du vil ha fram, så tilhørerne ikke blir distrahert på grunn av detaljer som ikke gir mening.

Fokuser på hovedtanken


Bruk illustrasjoner for å kaste lys over hovedpunkter, ikke små detaljer. Sørg for at tilhørerne ikke bare husker illustrasjonen, men også hva de skulle lære av den. Velg illustrasjoner som handler om noe tilhørerne holder på med i hverdagen, og noe de er interessert i. Pass på at illustrasjonene dine ikke gjør dem pinlig berørt eller støter dem.

Kvalifiserte visuelle hjelpemidler


Bruk bilder, oversikter, kart, tidslinjer eller andre visuelle hjelpemidler for å framheve viktige tanker, ikke små detaljer. Hjelp tilhørerne dine til å huske ikke bare det visuelle hjelpemidlet, men også hva de skulle lære av det.

Modulasjon

Få fram meningen på en tydelig måte og vekk tilhørernes følelser ved å variere stemmestyrken, stemmeleiet og tempoet.

Varier stemmestyrken


Øk styrken for å framheve viktige tanker og for å motivere tilhørerne. Demp styrken for å skape forventning eller for å formidle frykt og bekymring. Du bør ikke øke styrken så ofte at tilhørerne føler at du kjefter på dem.

Varier
stemmeleiet


Hvis det passer på ditt språk, kan du snakke med lysere stemme for å uttrykke begeistring eller for å betone størrelse og avstand. Snakk med dypere stemme for å uttrykke sorg og bekymring. Pass på at du ikke høres så dramatisk ut at det blir for mye fokus på deg som person.

Varier

tempoet


Snakk fortere for å formidle begeistring eller skape spenning. Snakk saktere når du skal understreke viktige poenger. Unngå å øke tempoet så brått at tilhørerne skvetter til. Ikke snakk så fort at det går ut over uttalen.

Begeistring

Snakk med entusiasme for å engasjere og motivere tilhørerne.

La ditt eget hjerte bli berørt


Når du forbereder deg til en presentasjon, så tenk grundig over hvorfor det emnet du skal formidle, er viktig. Sett deg så godt inn i stoffet at du kan tale fra hjertet. 

Tenk på tilhørerne dine


Tenk over hvorfor det du skal lese opp eller forklare, er nyttig for andre. Tenk også over hvordan du kan presentere emnet på en måte som gjør at tilhørerne får større verdsettelse av det. Sørg for at begeistringen din ikke ligger på et så høyt nivå gjennom hele framføringen at tilhørerne blir helt utmattet.

Presenter stoffet på en levende måte


Tal engasjert. Gi uttrykk for hva du føler for stoffet, gjennom naturlige gester og oppriktige ansiktsuttrykk.

Det kan virke distraherende hvis du bruker den samme gesten om og om igjen. Sørg for at gestene dine gir mening.  

Interesse og empati

Legg oppriktige følelser i det du sier, og vis tilhørerne at du interesserer deg for dem.

Tenk på tilhørerne dine


Engasjer deg følelsesmessig ved å minne deg selv om hva slags problemer de har. Prøv å leve deg inn i hvordan de føler det. Pass på at følelsene ikke er påklistret eller virker overdrevne. Når du leser høyt, bør du formidle følelsene i teksten, men ikke på en slik måte at oppmerksomheten blir rettet mot deg som person. 

Dine

ordvalg


Vær nøye med hvordan du ordlegger deg. Det du sier, bør virke styrkende, trøstende og oppmuntrende på tilhørerne. Unngå å si noe som kunne støte dem unødig, og ikke snakk nedsettende om noen. Hvis man legger for mye trykk på konsonanter, kan framføringen virke kald og kontant, men hvis man trekker ut vokalene, kan det få stemmen til å høres varmere ut.

Vis at tilhørerne betyr noe for deg


Snakk med en vennlig stemme og bruk passende gester for å vise at du har oppriktig interesse for dem. Vær oppmerksom på ansiktsuttrykket ditt og smil ofte.

Fokus på den praktiske verdien

Hjelp tilhørerne til å forstå hvordan emnet berører dem personlig, og forklar hvordan de kan bruke det de lærer, i sitt eget liv.

Tenk på tilhørerne dine


Ta deg tid til å tenke over hvorfor tilhørerne trenger å høre det stoffet du skal presentere, og vurder hvilke sider av emnet som spesielt vil være til hjelp for dem. Vær forståelsesfull når du drøfter hvordan man skal anvende stoffet. Ikke gi andre dårlig samvittighet. Ha tillit til at de ønsker å gjøre det som er rett.

Fokus på anvendelse


Ha gjennom hele presentasjonen fokus på hvordan tilhørerne kan anvende stoffet. Helt fra innledningen bør alle som lytter, føle: «Dette angår meg.» For hvert hovedpunkt du drøfter, bør du få fram den praktiske verdien. Ikke vær for generell.

Bruk forestillingsevnen


Spør deg selv: Hvilke spørsmål eller innvendinger vil kanskje dukke opp hos tilhørerne i forbindelse med dette emnet, og i hvilken rekkefølge? Ta så for deg punktene i den rekkefølgen, slik at det blir lett for tilhørerne å følge med i talen og å forstå og godta det som blir sagt. 

Tydelige hovedpunkter

Gjør det lett for tilhørerne å følge med i talen din, og sørg for at det er tydelig hvordan hvert hovedpunkt er knyttet til formålet med talen og temaet på den.

Ha formålet med talen klart for deg


Tenk over om talen først og fremst skal formidle opplysninger, overbevise tilhørerne eller motivere til handling. Legg så opp talen etter det. Pass på at hvert av hovedpunktene hjelper deg til å oppnå det som er formålet med talen.

Framhev temaet på talen


Minn tilhørerne om temaet flere ganger i løpet av talen ved å gjenta nøkkelord fra temaet eller ved å bruke synonymer.

Enkle og tydelige hovedpunkter


Ta bare med hovedpunkter som har med temaet å gjøre, og som du rekker å behandle ordentlig innenfor den tildelte tiden. Begrens antall hovedpunkter, nevn hvert hovedpunkt direkte, gjør en liten pause før du går over til et nytt hovedpunkt, og sørg for at det er en naturlig overgang mellom hovedpunktene

Uttrykt med overbevisning

Vis at du virkelig tror på det du sier, og på at det er viktig.

Forbered deg grundig


Studer stoffet til du forstår resonnementet og hvordan det fører fram til én logisk konklusjon. Prøv å uttrykke hovedtankene med noen få enkle ord. Vær opptatt av hvordan stoffet vil være til hjelp for tilhørerne. Vis at tilhørerne betyr noe for deg

Ordvalg med overbevisning


Bruk dine egne ord i stedet for å bare gjenta de ordene som står i kildematerialet. Uttrykk deg på en måte som viser at du er sikker på det du sier. Uttrykk deg slik at tilhørerne forstår at du er ærlig og oppriktig. Ikke snakk for lavt. Ha passende øyekontakt med tilhørerne.

Unngå påståelig eller dogmatisk


Husk at det å uttrykke seg med overbevisning ikke er det samme som å være taktløs, påståelig eller dogmatisk. Også når du snakker om noe som er alvorlig, er det viktig å appellere til tilhørerne på en vennlig måte. Øv høyt for å bli godt kjent med stoffet og for å kunne framføre det så bra som mulig.

Enkelt og lett å forstå

Hjelp tilhørerne til å få tak i meningen i emnet ditt.

Studer stoffet grundig


Sett deg så godt inn i stoffet at du kan forklare det på en enkel måte og med egne ord. Men ikke ta med unødvendige detaljer som bare forvirrer tilhørerne, eller som det er vanskelig for dem å få med seg. Bruk et enkelt språk i stedet for avanserte formuleringer.

Bruk korte og enkle setninger


Noen ganger kan det være nødvendig med lengre setninger, men viktige punkter bør formuleres kort og konsist.

Forklar ukjente uttrykk


Prøv å unngå å bruke ord og uttrykk som tilhørerne ikke kjenner til. Hvis det likevel er nødvendig å bruke et slikt uttrykk, bør du forklare det.

Lærerikt for tilhørerne

Sett i gang tankene hos tilhørerne dine, og gi dem følelsen av at de lærer noe verdifullt.

Ta hensyn til hva tilhørerne vet fra før


Hjelp dem til å se emnet fra en ny vinkel i stedet for bare å repetere noe de har hørt før. Forklar hvordan stoffet kan brukes i praksis. Nevn konkrete situasjoner, holdninger og handlinger som er relevante for dem.

Gjør undersøkelser og tenk grundig over stoffet


Når det er mulig, er det fint å ta med mindre kjente opplysninger eller vise til aktuelle hendelser for å belyse viktige punkter. Mediter over det stoffet du skal behandle, og hvilken forbindelse det er mellom stoffet og de opplysningene du vurderer å ta med.

Gjør din undervisning mer levende


Når du går igjennom stoffet, kan du sette i gang dine egne tanker med slike spørsmål som hva, hvorfor, når, hvor, hvem og hvordan. Gjør så undervisningen din mer levende ved å stille og besvare noen av disse spørsmålene underveis i talen. Når du drøfter kjent stoff, kan du gå forholdsvis fort fram, men du bør sette ned tempoet når du presenterer tanker som er nye for tilhørerne.

Undervisning som motiverer

Hjelp tilhørerne til å forstå verdien av det de lærer, og få lyst til å handle i samsvar med det.

Hjelp tilhørerne til å analysere seg selv


Still retoriske spørsmål som får dem til å granske sine egne holdninger og følelser.

Tenk på nøye igjennom hva tilhørerne dine er interessert i og bekymrer seg for, og tilpass det du sier etter det.

Styrk tilhørernes motivasjon


Oppfordre dem til å analysere hvorfor de gjør det som er rett. Appeller til de gode motivene de allerede har. Unngå å virke belærende eller gi tilhørerne skyldfølelse. Sørg heller for at presentasjonen din virker oppmuntrende og motiverer dem til å gjøre sitt beste.

Vær tålmodig


Når det passer, så still spørsmål for å finne ut hva den du snakker med, virkelig mener. Legg merke til hva ansiktsuttrykket og tonen i stemmen forteller om personens følelser. Men vær tålmodig. Det kan ta tid å bygge opp den tilliten som skal til for at noen har lyst til å fortelle om sine innerste tanker og følelser.

God avslutning

De avsluttende ordene dine bør motivere tilhørerne til å ta til seg det de har lært, og bruke det i livet sitt.

Knytt avslutningen til hovedpoenget


Løft igjen fram hovedpunktene og temaet.

Motiver tilhørerne


Hjelp dem til å forstå hva de bør gjøre, og gi dem gode grunner til å gjøre det. Vær oppriktig, og snakk med overbevisning.

Gjør avslutningen kort og enkel


Ikke ta med nye hovedpunkter. Avslutt med noen få og motiverende ord.

Ikke skynd deg gjennom avslutningen, og ikke snakk gradvis lavere mot slutten. Det bør høres på de siste setningene at talen er i ferd med å avsluttes. 

unsplash